Akcjonariat

Struktura akcjonariatu na dzień 29.03.2020 roku.:

Akcjonariusz Liczba posiadanych głosów na WZ łącznie Procent posiadanych głosów na WZ łącznie Liczba posiadanych akcji Procent posiadanych akcji
Filip Maciej Kolendo 454 011
31,93% 255 005 25,40%
Adam Tychmanowicz 455 134 32,00% 256 128 25,50%
Dawid Krystian Nowicki 47 142 3,32% 26 190 2,62%
Tadeusz Sudoł 89 586 6,31% 89 586 8,96%
Pozostali 373 091 26,44% 373 091 37,52%
Łącznie 1 418 964 100,00% 1 000 000 100,00%

Kapitał zakładowy Neptis S.A. składa się z 1.000.000 akcji, które dzielą się, jak poniżej:

  • 418.964 Akcje Serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda (akcje imienne uprzywilejowane 2 głosy na 1 akcje)
  • 488.036 Akcji Serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda (akcje zwykłe na okaziciela
  • 43.000 Akcji Serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda (akcje zwykłe na okaziciela)
  • 50.000 Akcji Serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda (akcje zwykłe na okaziciela)