Relacje inwestorskie

Struktura akcjonariatu na dzień 21.07.2023 roku.:

AkcjonariuszLiczba posiadanych głosów na WZ łącznieProcent posiadanych głosów na WZ łącznieLiczba posiadanych akcjiProcent posiadanych akcji
Filip Maciej Kolendo          489 403,00   34,49%              325 633,00   32,56%
Adam Tychmanowicz          490 470,00   34,57%              326 700,00   32,67%
Dawid Krystian Nowicki            47 142,00   3,32%                26 190,00   2,62%
Tadeusz Sudoł            89 586,00   6,31%                89 586,00   8,96%
Pozostali          302 363,00   21,31%              231 891,00   23,19%
Łącznie       1 418 964,00   100,00%           1 000 000,00   100,00%

Kapitał zakładowy Neptis S.A. składa się z 1.000.000 akcji, które dzielą się, jak poniżej:

  • 418.964 Akcje Serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda (akcje imienne uprzywilejowane 2 głosy na 1 akcje)
  • 488.036 Akcji Serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda (akcje zwykłe na okaziciela
  • 43.000 Akcji Serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda (akcje zwykłe na okaziciela)
  • 50.000 Akcji Serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda (akcje zwykłe na okaziciela)