Raporty bieżące ESPI

2016-01-15 1/2016 Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez Prezesa Zarządu Neptis S.A.

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 15-01-2016 roku do siedziby spółki wpłynęła informacja o transakcjach kupna akcji emitenta przez Prezesa Zarządu spółki Neptis S.A. Pana Adama Tychmanowicza.

Pan Adam Tychmanowicz w trakcie sesji giełdowych w 2015 roku na rynku NewConnect kupił 718 szt. akcji zwykłych na okaziciela Neptis S.A.

W 2015 roku Pan Adam Tychmanowicz na rynku NewConnect zawarł następujące transakcje:

W dniu 30-10-2015 kupno 100 szt. po cenie 29,90 zł
W dniu 27-10-2015 kupno 2 szt. po cenie 29,00 zł
W dniu 26-10-2015 kupno 100 szt. po cenie 29,95 zł
W dniu 22-10-2015 kupno 14 szt. po cenie 29,00 zł
W dniu 15-10-2015 kupno 1 szt. po cenie 28,01 zł
W dniu 15-10-2015 kupno 50 szt. po cenie 29,49 zł
W dniu 14-10-2015 kupno 5 szt. po cenie 27,46 zł
W dniu 14-10-2015 kupno 50 szt. po cenie 25,80 zł
W dniu 08-10-2015 kupno 30 szt. po cenie 24,50 zł
W dniu 08-10-2015 kupno 102 szt. po cenie 24,80 zł
W dniu 29-09-2015 kupno 20 szt. po cenie 25,19 zł
W dniu 28-09-2015 kupno 10 szt. po cenie 25,01 zł
W dniu 24-09-2015 kupno 80 szt. po cenie 25,01 zł
W dniu 24-09-2015 kupno 21 szt. po cenie 26,00 zł
W dniu 23-09-2015 kupno 30 szt. po cenie 25,01 zł
W dniu 21-09-2015 kupno 1 szt. po cenie 25,85 zł
W dniu 18-09-2015 kupno 12 szt. po cenie 25,85 zł
W dniu 18-09-2015 kupno 80 szt. po cenie 25,01 zł
W dniu 17-09-2015 kupno 10 szt. po cenie 25,85 zł

2015-06-22 4/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które podjęło uchwały w trybie art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych w dniu 19-06-2015 roku.

Akcjonariusz: Adam Tychmanowicz
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 124 379
Liczba głosów zarejestrowanych akcji: 223 882
Udział w liczbie głosów na ZWZ (%): 43,29
Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 31,56

Akcjonariusz: Filip Kolendo
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 125 217
Liczba głosów zarejestrowanych akcji: 224 720
Udział w liczbie głosów na ZWZ (%): 43,46
Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 31,67

Akcjonariusz: Tadeusz Sudoł
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 44 793
Liczba głosów zarejestrowanych akcji: 44 793
Udział w liczbie głosów na ZWZ (%): 8,66
Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 6,31

2015-05-22 2/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 czerwca 2015r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.
Działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.), Zarząd NEPTIS S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołuje na dzień 19 czerwca 2015 r. na godz. 16.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ulicy Perkuna 25.
Porządek obrad, informacje dla Akcjonariuszy oraz treść projektów uchwał zawierają
Załączniki nr 1 i 2 do niniejszego raportu.

2015-01-21 1/2015 Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 21-01-2015 roku do siedziby spółki wpłynęła informacja o transakcjach kupna akcji emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Neptis S.A. Pana Filipa Kolendo.

Pan Filip Kolendo w trakcie sesji giełdowych w 2014 roku na rynku NewConnect kupił 838 szt. akcji zwykłych na okaziciela Neptis S.A. W 2014 roku Pan Filip Kolendo na rynku NewConnect zawarł następujące transakcje:

W dniu 17-10-2014 kupno 38 szt. po cenie 23,00 zł
W dniu 17-10-2014 kupno 75 szt. po cenie 23,89 zł
W dniu 17-10-2014 kupno 25 szt. po cenie 23,80 zł
W dniu 16-10-2014 kupno 117 szt. po cenie 23,89 zł
W dniu 15-10-2014 kupno 4 szt. po cenie 23,00 zł
W dniu 14-10-2014 kupno 164 szt. po cenie 23,00 zł
W dniu 14-10-2014 kupno 215 szt. po cenie 23,50 zł
W dniu 03-10-2014 kupno 100 szt. po cenie 24,00 zł
W dniu 03-10-2014 kupno 50 szt. po cenie 24,55 zł
W dniu 03-10-2014 kupno 50 szt. po cenie 24,45 zł

Podstawa prawna: Art. 160 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

2014-08-19 5/2014 Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji spółki przez prezesa zarządu

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 19-08-2014 do siedziby spółki wpłynęła informacja o transakcjach kupna akcji emitenta przez Prezesa Zarządu spółki Neptis S.A. Pana Adama Tychmanowicza.

Pan Adam Tychmanowicz w trakcie sesji giełdowej na rynku NewConnect kupił 1000 szt akcji zwykłych na okaziciela Neptis S.A. po cenie 25,00 zł za szt. Transakcje zostały zawarte podczas sesji w dniu 14-08-2014 r. (kupno 94 szt akcji) i 18-08-2014 rok. (kupno 906 szt. akcji).

2014-06-30 4/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które podjęło uchwały w trybie art. 405 Kodeksu Spółek Handlowych w dniu 26-06-2014 roku.

1. Adam Tychmanowicz posiada 124 379 akcji, z których przysługują 223 882 głosy na Walnym Zgromadzeniu. Udział procentowy w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniósł 31,56%. Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów wyniósł 31,56%.

2. Filip Kolendo posiada 124 379 akcji, z których przysługują 223 882 głosy na Walnym Zgromadzeniu. Udział procentowy w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniósł 31,56%. Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów wyniósł 31,56%.

3. Tadeusz Sudoł posiada 44 793 akcji, z których przysługują 44 793 głosy na Walnym Zgromadzeniu. Udział procentowy w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniósł 6,31%. Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów wyniósł 6,31%.

Zgodnie z listą obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu było reprezentowane 100% kapitału w liczbie 500 000 akcji, z których przysługują 709 482 głosy.

2014-06-06 2/2014 Informacja dotycząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w terminie zgodnym z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą sprawy określone w art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

2014-04-08 1/2014 Uzyskanie dostępu do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 8.04.2014r. Komisja Nadzoru Finansowego przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI).

W związku z powyższym Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem ESPI, w zakresie dotyczącym spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Strony