Raporty bieżące ESPI

2017-05-15 7/2017 Informacja poufna: Podpisanie umowy z STU Ergo Hestią S.A. oraz NIO Sp. z o.o.

Zarząd Neptis S.A. informuję, iż w dniu dzisiejszym tj. 15.05.2017 roku, została podpisana umowa o świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w ramach współakwizycji pomiędzy "Emitentem" a STU Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie oraz NIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Przedmiotem umowy jest określenie warunków wykonywania przez NIO Sp.z o.o. i Neptis S.A. w imieniu i na rzecz STU Ergo Hestii S.A. usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w ramach współakwizycji ubezpieczeń oferowanych przez STU Ergo Hestię pod marką handlową "YU!".

Podstawa prawna MAR art 17 ust 1

2017-05-15 6/2017 Informacja poufna: Podpisanie aneksu nr 1 z STU Ergo Hestią S.A. z siedzibą w Sopocie

Zarząd Neptis S.A. informuję, iż w dniu dzisiejszym tj. 15.05.2017 roku, został podpisany aneks nr 1 do umowy o świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego nr 027671 z dnia 10.01.2017 roku (wcześniejszy raport ESPI nr 1/2017 z dnia 10.01.2017) pomiędzy "Emitentem" a Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie.

Przedmiotem aneksu jest uszczegółowienie zasad świadczenia przez Agenta na rzecz lub w imieniu Ergo Hestii usług pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Aneks został zawarty na czas nieokreślony.

Podstawa prawna MAR art 17 ust 1

2017-03-21 5/2017 Informacja poufna: Podpisanie umowy o dofinansowanie

Zarząd Neptis S.A. "Emitent" informuje, że w dniu 21 marca 2017 roku, została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pt "PROFIL KIEROWCY- system rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo w ruchu drogowym" nr RPWP.01.02.00-30-0178/16-00 w ramach Osi Priorytetowej 1 "Innowacja i konkurencyjna gospodarka". Działania 1.2 "Wzmocnienie potencjału innowacyjnego Wielkopolski", Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wartość projektu - 4 643 309,74 PLN

Wkład Funduszy Europejskich - 2 065 815,12 PLN

Cel projektu - opracowanie w toku prac badawczo-rozwojowych nowego produktu, informatycznego systemu, który będzie określać indywidualny profil kierowcy.

Podstawa prawna MAR art 17 ust 1

2017-02-24 4/2017 Informacja Poufna: Podpisanie umowy pożyczki z podmiotem powiązanym

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 24.02.2017 roku, "Emitent" podpisał umowę pożyczki krótkoterminowej na okres do 1 miesiąca z podmiotem powiązanym osobowo, na kwotę 450.000 zł.
Pożyczka będzie stanowiła źródło finansowania bieżącej działalność Spółki i została udzielona na warunkach rynkowych.
"Emitent" przekazuję powyższą informację, ponieważ zwiększenie majątku obrotowego Spółki może przyczynić się do poprawy wyniku finansowego.
Podstawa prawna MAR art 17 ust 1.  

2017-01-27 3/2017 Informacja Poufna: Podpisanie umowy pożyczki z podmiotem niepowiązanym.

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27.01.2017 roku "Emitent" podpisał umowę pożyczki krótkoterminowej z podmiotem niepowiązanym na kwotę 1.000.000 zł.

Pożyczka będzie stanowiła źródło finansowania bieżącej działalność Spółki.

Pozostałe warunki pożyczki nie odbiegają od warunków rynkowych.

"Emitent" przekazuję powyższą informację, ponieważ zwiększenie majątku obrotowego Spółki może przyczynić się do poprawy wyniku finansowego.

2017-01-23 2/2017 Informacja Poufna: Debiut nowatorskiego produktu na rynku polskim.

Zarząd Neptis S.A. przekazuję do publicznej wiadomości informację, iż w dniu dzisiejszym zostanie aktywowany projekt pod nazwą "YU!", tworzony przy współpracy z firmą ubezpieczeniową STU Ergo Hestia S.A. (raport o podpisaniu umowy agencyjnej został opublikowany w dn.10.01.2017 roku, nr 1/2017). W projekcie udział bierze również NIO Sp. z o.o., w której Emitent posiada mniejszościowy pakiet udziałów.
"YU!" jest nowatorskim i flagowym projektem sprzedaży ubezpieczeń polegającym  na popularyzacji bezpiecznego stylu jazdy, który może zaowocować otrzymaniem korzystnej oferty ubezpieczenia OC. Jest to oryginalna odpowiedź na wzrost kosztów związanych z drożejącymi ubezpieczeniami komunikacyjnymi.
Emitent wiążę z projektem zwiększenie atrakcyjności i różnorodności oferty dla klientów, jak również wzrost poziomu świadczonych usług.
Zarząd przekazuję powyższą informację, ze względu na możliwy wpływ na wyniki finansowe Neptis S.A. oraz jest odpowiedzią na zapytania Akcjonariuszy, w temacie doprecyzowania przedmiotu współpracy z firmą ubezpieczeniową STU Ergo Hestia S.A.

Podstawa prawna MAR art 17 ust 1.

2017-01-10 1/2017 Informacja Poufna: Zawarcie umowy agencyjnej z STU Ergo Hestią S.A.

Zarząd Neptis S.A. informuję, iż w dniu 10.01.2017 roku, podpisał Umowę Agencyjną zawartą pomiędzy "Emitentem" a Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie przez Agenta na rzecz i/lub w imieniu Ergo Hestii czynności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego.

W ocenie Zarządu Spółki pozyskanie tak znaczącego partnera będzie miało w przyszłości wpływ na wyniki finansowe oraz jest kontynuacją strategii Zarządu w zakresie zwiększenia atrakcyjności i różnorodności oferty dla klientów, jak również wzrost poziomu świadczonych usług.

2016-06-16 5/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.     
    Podstawa prawna                            
    Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
    
Treść raportu:                                    
Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które podjęło uchwały w trybie art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych w dniu 16-06-2016 roku.

Akcjonariusz: Adam Tychmanowicz
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 99 503
Liczba głosów zarejestrowanych akcji: 199 006*
Udział w liczbie głosów na ZWZ _%_: 47,50
Udział w ogólnej liczbie głosów _%_: 39,80

Akcjonariusz: Filip Kolendo
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 99 503
Liczba głosów zarejestrowanych akcji: 199 006*
Udział w liczbie głosów na ZWZ _%_: 47,50
Udział w ogólnej liczbie głosów _%_: 39,80

*akcje imienne uprzywilejowane 2 głosy na 1 akcje

2016-05-20 3/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 czerwca 2016r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.
Działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.), Zarząd NEPTIS S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołuje na dzień 16 czerwca 2016 r. na godz. 16.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w biurze Zarządu Spółki, przy ulicy Piątkowskiej 161.
Porządek obrad, informacje dla Akcjonariuszy oraz treść projektów uchwał zawierają załączniki nr 1 i 2 do niniejszego raportu.

2016-01-15 2/2016 Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 15-01-2016 roku do siedziby spółki wpłynęła informacja o transakcjach kupna akcji emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Neptis S.A. Pana Filipa Kolendo.

Pan Filip Kolendo w trakcie sesji giełdowych w 2015 roku na rynku NewConnect kupił 610 szt. akcji zwykłych na okaziciela Neptis S.A.
W 2015 roku Pan Filip Kolendo na rynku NewConnect zawarł następujące transakcje:

W dniu 23-10-2015 kupno   29 szt. po cenie 29,95 zł
W dniu 23-10-2015 kupno   91 szt. po cenie 30,00 zł
W dniu 01-10-2015 kupno 100 szt. po cenie 25,49 zł
W dniu 30-09-2015 kupno   50 szt. po cenie 25,50 zł
W dniu 23-09-2015 kupno   50 szt. po cenie 25,30 zł
W dniu 23-09-2015 kupno 100 szt. po cenie 25,90 zł
W dniu 22-09-2015 kupno 190 szt. po cenie 25,89 zł

Strony