Raporty bieżące ESPI

2019-08-13 11/2019 Informacja poufna: Wpływ środków za projekt Profil Kierowcy

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że dnia 12 sierpnia 2019 roku na rachunek bankowy Emitenta wpłynęły środki pieniężne w kwocie 1.726.886,96 zł, które stanowią dofinansowanie do projektu "Profil Kierowcy - system rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo w ruchu drogowym" nr RPWP.01.02.00-30-0178/16-00 w ramach Osi Priorytetowej 1 "Innowacja i konkurencyjna gospodarka". Działania 1.2 "Wzmocnienie potencjału innowacyjnego Wielkopolski", Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. O zawartej umowie Emitent informował w raporcie ESPI 5/2017.
Łączna kwota dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 1.936.434,45 zł. Otrzymane środki finansowe istotnie poprawią płynność finansową Emitenta i pozwolą na finansowanie nowych projektów rozwojowych, co może mieć wpływ na poprawę wyniku finansowego.
Podstawa prawna MAR art.17 ust. 1

2019-06-28 10/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które podjęło uchwały w trybie art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych w dniu 27.06.2019 roku.
Akcjonariusz: Adam Tychmanowicz:
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 199 006
Liczba głosów zarejestrowanych akcji: 398 012
Udział w liczbie głosów na ZWZ %: 47,49
Udział w ogólnej liczbie głosów %: 28,05
Akcjonariusz: Filip Kolendo:
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 199 006
Liczba głosów zarejestrowanych akcji: 398 012
Udział w liczbie głosów na ZWZ %: 47,49
Udział w ogólnej liczbie głosów %: 28,05
Akcjonariusz Dawid Nowicki:
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 20 952
Liczba głosów zarejestrowanych akcji: 41 904
Udział w liczbie głosów na ZWZ %: 5,00
Udział w ogólnej liczbie głosów %: 2,95
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

2019-06-10 8/2019 Informacja poufna: Podpisanie umowy kredytowej

Treść raportu: Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że dnia 10 czerwca 2019 roku "Emitent" podpisał aneks przedłużający umowę kredytu w rachunku bieżącym zawartą 13-06-2017 roku _raport ESPI 11/2017_ oraz zmieniający wysokość limitu z 1.500.000 zł _jeden milion pięćset tysięcy złotych_ na 3.200.000 zł _trzy miliony dwieście tysięcy złotych_.
Umowa została przedłużona do 12-06-2021 roku.
Aneks został zawarty na warunkach korzystniejszych niż rynkowe i jest zabezpieczony przez Spółkę wekslem własnym Spółki. Wzrost poziomu finansowania na powyższych, z punktu widzenia Spółki atrakcyjnych warunkach, był możliwy nie tylko ze względu na pozytywnie ocenioną przez Bank sytuacje finansową Emitenta, ale również z uwagi na długotrwałą współpracę z Bankiem PKO BP.
Kredyt mający charakter linii w rachunku bieżącym będzie stanowić dla Emitenta dodatkowe źródło finansowania, miedzy innymi nowych projektów rozwojowych, co może mieć wpływ na poprawę wyniku finansowego.
Podstawa prawna MAR art. 17 ust. 1

2019-05-31 7/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Neptis S.A.

Działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402_1_ § 1 i 2 oraz art. 402_2_ Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych _tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm._, Zarząd NEPTIS S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołuje na dzień 27 czerwca 2019 roku, na godz.: 16.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w biurze Zarządu Spółki, przy ulicy Piątkowskiej 161.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, porządek obrad oraz projekty uchwał. Wszystkie materiały związane z Neptis S.A. znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem http://neptis.pl/pl/relacje-inwestorskie/spolka/walne-zgromadzenie

2019-05-27 6/2019 Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez Prezesa Zarządu Neptis S.A.

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że do siedziby spółki wpłynęła informacja mailowa o transakcjach kupna akcji emitenta przez Prezesa Zarządu spółki Neptis S.A. Pana Adama Tychmanowicza. Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że kwota transakcji z dnia 22 maja br, łącznie z kwotami wcześniejszych transakcji nabycia akcji, spowodowały przekroczenia progu 5 tys. euro w bieżącym roku kalendarzowym.

W załączniku wypełniony formularz odnośnie nabycia akcji. Podstawa prawna art 19 ust 3 MAR.

2019-01-04 3/2019 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 stycznia 2019 roku

Działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.), Zarząd NEPTIS S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołuje na dzień 31 stycznia 2019 roku, na godz.: 16:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w biurze przy ulicy Piątkowskiej 161.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, porządek obrad oraz projekty uchwał. Wszystkie materiały związane z Neptis S.A. znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem http://neptis.pl/pl/relacje-inwestorskie/spolka/walne-zgromadzenie 

2019-01-02 2/2019 Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Neptis S.A.

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że do siedziby spółki wpłynęła informacja mailowa o transakcjach kupna akcji emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Neptis S.A. Pana Filipa Kolendo.

W załączniku wypełnione formularze odnośnie nabycia akcji.

Podstawa prawna art 19 ust 3 MAR. 

2019-01-02 1/2019 Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez Prezesa Zarządu Neptis S.A.
Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że do siedziby spółki wpłynęła informacja mailowa o transakcjach kupna akcji emitenta przez Prezesa Zarządu spółki Neptis S.A. Pana Adama Tychmanowicza.
 
W załączniku wypełniony formularz odnośnie nabycia akcji. 

Podstawa prawna art 19 ust 3 MAR.
2018-12-31 28/2018 Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez Prezesa Zarządu Neptis S.A.
Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że do siedziby spółki wpłynęła informacja mailowa o transakcjach kupna akcji emitenta przez Prezesa Zarządu spółki Neptis S.A. Pana Adama Tychmanowicza.
 
W załączniku wypełnione formularze odnośnie nabycia akcji. 

Podstawa prawna art 19 ust 3 MAR
2018-12-21 27/2018 Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Neptis S.A. przez Prezesa Zarządu Neptis S.A.
Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że do siedziby spółki wpłynęła informacja mailowa o transakcjach kupna akcji emitenta przez Prezesa Zarządu spółki Neptis S.A. Pana Adama Tychmanowicza.
 
W załączniku wypełniony formularz odnośnie nabycia akcji. 

Podstawa prawna art 19 ust 3 MAR.

Strony