Raporty bieżące EBI

2016-03-17 7/2016 Aneks do umowy kredytowej

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuje, że dnia 17-03-2016 roku "Emitent" podpisał aneks przedłużający umowę kredytu w rachunku bieżącym zawartą 29-04-2014 roku (raport EBI 6/2014) oraz zmieniający wysokość limitu z 700 000 zł (siedemset tysięcy złotych) na 1 000 000 zł (jeden milion złotych).
Umowa została przedłużona do 16-05-2017 roku.
Pozostałe warunki aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych.

Ponadto "Emitent" informuje, że w dniu publikacji raportu, wyżej wymieniony limit kredytowy nie był wykorzystywany. Kredyt może miedzy innymi stanowić dla "Emitenta" dodatkowe źródło finansowania nowych projektów rozwojowych.

„Emitent” przekazuję powyższą informację, ponieważ kwota wynikająca z aneksu przekracza 20% wartości kapitałów własnych „Emitenta".

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

2016-03-14 6/2016 Raport miesięczny – luty 2016 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2016 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2016-02-12 04/2016 Raport miesięczny – styczeń 2016 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2016 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2016-01-14 03/2016 Raport miesięczny – grudzień 2015 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2015 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2016-01-14 02/2016 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuje, iż raporty okresowe Spółki w roku obrotowym 2016 będą publikowane w następujących terminach:
Raporty kwartalne:
• Raport za IV kwartał 2015 roku – 12.02.2016 roku,
• Raport za I kwartał 2016 roku – 12.05.2016 roku,
• Raport za II kwartał 2016 roku – 12.08.2016 roku,
• Raport za III kwartał 2016 roku – 10.11.2016 roku,

Raport roczny:
• Raport roczny za 2015 rok – 29.04.2016 roku.

Ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

2016-01-11 01/2016 Zawarcie istotnej umowy.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuje, że dnia 11-01-2016 roku została podpisana umowa współpracy, pomiędzy „Emitentem”, a „Benefia Ubezpieczenia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie, reprezentowana przez "Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group" z siedzibą w Warszawie.

Umowa reguluje zasady współpracy podmiotów w tym miedzy innymi współdziałanie w ramach rozpoczętej 1 stycznia 2016 roku akcji "Nagradzamy bezpiecznych". W kontekście prowadzonych działań w obszarze rozwiązań „pay as you drive” Spółka traktuje współpracę na tym polu jako perspektywiczną.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

2015-12-11 27/2015 Raport miesięczny – listopad 2015 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2015 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2015-11-13 26/2015 Raport miesięczny – październik 2015 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2015 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2015-11-10 24/2015 Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuje, że dnia 10-11-2015 roku została podpisana umowa współpracy, pomiędzy „Emitentem”, a Zarządem Dróg i Transportu dla Miasta Łodzi „ZDiT Łódź” i Spółką Sprint S.A. z siedzibą w Olsztynie. Umowa została zawarta w celu dostarczania informacji drogowych na potrzeby systemu ITS w Łodzi, na okres pięciu lat.

„Emitent” przekazuje informacje o zawarciu powyższej umowy, ponieważ w ocenie „Emitenta” jest to istotna umowa dla jego działalności.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

2015-11-06 23/2015 Wybór biegłego rewidenta.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuje, że dnia 06-11-2015 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej, podjęto uchwałę nr 1/2015 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za okres od 01-01-2015 roku do 31-12-2015 roku.

Podmiotem wybranym przez Radę Nadzorczą jest SWGK Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Strony