Raporty bieżące EBI

2016-06-16 19/2016 Wybór nowego Zarządu Neptis S.A.

Zarząd Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuję, że w dniu 16 czerwca 2016 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie powołania nowego Zarządu na 3-letnią kadencję.

Rada uchwaliła, że Zarząd będzie składał się z trzech członków:

Pan Adam Tychmanowicz - Prezes Zarządu
Pan Dawid Nowicki - Członek Zarządu
Pan Jakub Wesołowski - Członek Zarządu

Życiorysy członków Zarządu Neptis S.A. będą dostępne na stronie Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect           

2016-06-16 18/2016 Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej Neptis S.A

Zarząd Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuje, iż Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powierzeniu Panu Filipowi Kolendo pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwałę o powierzeniu p. Dariuszowi Jarczyńskiemu pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz uchwałę o powierzeniu p. Krzysztofowi Krzysztofiakowi pełnienie funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

Po podjęciu powyższych uchwał poszczególne funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki sprawują:

Filip Kolendo -> Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dariusz Jarczyński -> Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Krzysztofiak -> Sekretarz Rady Nadzorczej
Mateusz Kolendo -> Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Szulakiewicz-> Członek Rady Nadzorczej

Życiorysy członków Rady Nadzorczej będą dostępne na stronie Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

2016-06-16 17/2016 Wybór członków Rady Nadzorczej Neptis S.A. na nową 3- letnią kadencję.

Zarząd Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie obradujące w dniu 16 czerwca 2016 roku dokonało powołanie na nową kadencję Radę Nadzorczą w składzie:

1. Dariusz Jarczyński
2. Filip Kolendo
3. Krzysztof Krzysztofiak
4. Mateusz Kolendo
5. Przemysław Szulakiewicz

Życiorysy członków Rady Nadzorczej będą dostępne na stronie Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

2016-06-16 16/2016 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2016 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wraz z załącznikiem.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

2016-06-16 15/2016 Zmiana adresu Spółki Neptis S.A.

Zarząd Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu, informuję iż w związku z podjęciem uchwały z dnia 16 czerwca 2016 roku, ulega zmianie od 1 lipca 2016 roku adres Spółki Neptis S.A. z ulicy: Perkuna 25, 61-615 Poznań na ulicę: Piątkowska 161, 60-650 Poznań.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

2016-06-14 14/2016 Raport miesięczny – maj 2016 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2016 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2016-05-20 13/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 czerwca 2016r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.
Działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.), Zarząd NEPTIS S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołuje na dzień 16 czerwca 2016 r. na godz. 16.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w biurze Zarządu Spółki, przy ulicy Piątkowskiej 161.
Porządek obrad, informacje dla Akcjonariuszy oraz treść projektów uchwał zawierają załączniki nr 1 i 2 do niniejszego raportu.

2016-05-16 10/2016 Raport miesięczny – kwiecień 2016 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2016 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2016-04-14 9/2016 Raport miesięczny – marzec 2016 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2016 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2016-03-24 8/2016 Zawarcie istotnej umowy.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuje, że dnia 24-03-2016 roku do siedziby „Emitenta” wpłynęła podpisana umowa, zawarta w dniu 01-03-2016 roku pomiędzy „Emitentem”, a Beyond.pl spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, która działa w obszarze usług data center oraz cloud computing.
Umowa została zawarta na okres trzech lat.

„Emitent” przekazuję powyższą informację, ponieważ kwota wynikająca z umowy przekracza 20% wartości kapitałów własnych „Emitenta".

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Strony