Raporty bieżące EBI

2016-06-14 14/2016 Raport miesięczny – maj 2016 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2016 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2016-05-20 13/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 czerwca 2016r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.
Działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.), Zarząd NEPTIS S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołuje na dzień 16 czerwca 2016 r. na godz. 16.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w biurze Zarządu Spółki, przy ulicy Piątkowskiej 161.
Porządek obrad, informacje dla Akcjonariuszy oraz treść projektów uchwał zawierają załączniki nr 1 i 2 do niniejszego raportu.

2016-05-16 10/2016 Raport miesięczny – kwiecień 2016 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2016 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2016-04-14 9/2016 Raport miesięczny – marzec 2016 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2016 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2016-03-24 8/2016 Zawarcie istotnej umowy.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuje, że dnia 24-03-2016 roku do siedziby „Emitenta” wpłynęła podpisana umowa, zawarta w dniu 01-03-2016 roku pomiędzy „Emitentem”, a Beyond.pl spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, która działa w obszarze usług data center oraz cloud computing.
Umowa została zawarta na okres trzech lat.

„Emitent” przekazuję powyższą informację, ponieważ kwota wynikająca z umowy przekracza 20% wartości kapitałów własnych „Emitenta".

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

2016-03-17 7/2016 Aneks do umowy kredytowej

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuje, że dnia 17-03-2016 roku "Emitent" podpisał aneks przedłużający umowę kredytu w rachunku bieżącym zawartą 29-04-2014 roku (raport EBI 6/2014) oraz zmieniający wysokość limitu z 700 000 zł (siedemset tysięcy złotych) na 1 000 000 zł (jeden milion złotych).
Umowa została przedłużona do 16-05-2017 roku.
Pozostałe warunki aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych.

Ponadto "Emitent" informuje, że w dniu publikacji raportu, wyżej wymieniony limit kredytowy nie był wykorzystywany. Kredyt może miedzy innymi stanowić dla "Emitenta" dodatkowe źródło finansowania nowych projektów rozwojowych.

„Emitent” przekazuję powyższą informację, ponieważ kwota wynikająca z aneksu przekracza 20% wartości kapitałów własnych „Emitenta".

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

2016-03-14 6/2016 Raport miesięczny – luty 2016 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2016 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2016-02-12 04/2016 Raport miesięczny – styczeń 2016 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2016 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2016-01-14 03/2016 Raport miesięczny – grudzień 2015 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2015 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2016-01-14 02/2016 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuje, iż raporty okresowe Spółki w roku obrotowym 2016 będą publikowane w następujących terminach:
Raporty kwartalne:
• Raport za IV kwartał 2015 roku – 12.02.2016 roku,
• Raport za I kwartał 2016 roku – 12.05.2016 roku,
• Raport za II kwartał 2016 roku – 12.08.2016 roku,
• Raport za III kwartał 2016 roku – 10.11.2016 roku,

Raport roczny:
• Raport roczny za 2015 rok – 29.04.2016 roku.

Ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Strony