Raporty bieżące EBI

2017-06-09 12/2017 Aneks do umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Neptis S.A. informuję, iż w dniu dzisiejszym tj. 09.06.2017
roku, został podpisany aneks do umowy z dnia 27 maja 2014 roku na
świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy tj. z Finanse Format Sp. z
o.o. z siedzibą w Poznaniu, zmieniający okres obowiązywania
umowy na czas nieokreślony.

Na podstawie Regulaminu ASO, załącznik nr 3, paragraf 3 punkt 1, podpunkt 9.

2017-05-25 11/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2017 roku.

Działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.), Zarząd NEPTIS S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołuje na dzień 21 czerwca 2017 roku, na godz.: 16.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w biurze Zarządu Spółki, przy ulicy Piątkowskiej 161.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, porządek obrad oraz projekty uchwał. Wszystkie materiały związane z Neptis S.A. znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.neptis.pl/pl/relacje-inwestorskie/kalendarium-inwestora/kalendarium-biezace

2017-05-12 10/2017 Raport miesięczny – kwiecień 2017 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2017 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2017-04-14 6/2017 Raport miesięczny – marzec 2017 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2017 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2017-03-14 5/2017 Raport miesięczny – luty 2017 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2017 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2017-02-14 4/2017 Raport miesięczny – styczeń 2017 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2017 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2017-01-13 02/2017 Raport miesięczny – grudzień 2016 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2016 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2017-01-05 01/2017 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu
informuje, iż raporty okresowe Spółki w roku obrotowym 2017 będą
publikowane w następujących terminach:

RAPORTY KWARTALNE:
• Raport za IV kwartał 2016 roku – 13.02.2017 roku,
• Raport za   I kwartał 2017 roku – 11.05.2017 roku,
• Raport za II kwartał 2017 roku – 11.08.2017 roku,
• Raport zaIII kwartał 2017 roku – 13.11.2017 roku,

RAPORT ROCZNY:
• Raport roczny za 2016 rok – 28.04.2017 roku.

Ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą
przekazywane w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" 

2016-12-13 28/2016 Raport miesięczny – listopad 2016 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2016 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2016-12-07 27/2016 Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

Zarząd Neptis S.A. z siedzibą w Poznaniu, w dniu dzisiejszym podpisał umowę ( sporządzoną w dniu 22.11.2016 roku) z biegłym rewidentem – SWGK Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: 60-792 Poznań, ul. Wojskowa 4 - podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 2917.

Przedmiotem umowy jest badanie przez Biegłego Rewidenta sprawozdania finansowego jednostkowego Emitenta sporządzonego wg stanu na 31.12.2016r. zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Rada Nadzorcza Neptis S.A. wybrała Biegłego Rewidenta Uchwałą nr 1/11/2016 z dnia 07.11.2016r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Strony