Raporty bieżące EBI

2014-07-04 20/2014 Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B,C i D

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 774/2014 z dnia 04-07-2014 roku postanawia wprowadzić następujące instrumenty finansowe Spółki Neptis S.A. do obrotu na rynku NewConnect:

244 018 (dwieście czterdzieści cztery tysiące osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
21 500 (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
25 000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

2014-07-04 19/2014 Raport miesięczny-czerwiec 2014 roku

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2014 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2014-06-27 18/2014 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wraz z załącznikiem. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w trybie art. 405 Kodeksu Spółek Handlowych w dniu 26-06-2014 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

2014-06-23 17/2014 Raport miesięczny-maj 2014 roku

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2014 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2014-06-06 15/2014 Informacja dotycząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w terminie zgodnym z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą sprawy określone w art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

2014-06-04 14/2014 Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuje, że dnia 03-06-2014 roku do siedziby „Emitenta” wpłynęła podpisana umowa współpracy zawarta w dniu 26-05-2014 roku pomiędzy „Emitentem”, a spółkami: Gdańsk Transport Company z siedzibą w Sopocie oraz Intertoll Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pelplinie.

Umowa ma charakter długofalowy, zawarta na czas nieokreślony.

„Emitent” przekazuje informacje o zawarciu powyższej umowy, ponieważ w ocenie „Emitenta” jest to istotna umowa dla jego działalności, mogąca mieć wpływ na popularyzacje aplikacji Yanosik wśród kierowców.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

2014-05-28 13/2014 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2013 rok

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje informacje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2013 rok.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 7/2014 (Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2014 roku) z dnia 06-05-2014 roku, data publikacji raportu rocznego została wyznaczona na 30-05-2014 rok.

Emitent informuje, że raport roczny za 2013 rok zostanie opublikowany 09-06-2014 roku. Terminy publikacji pozostałych raportów okresowych pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

2014-05-28 12/2014 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuje, że dnia 27-05-2014 roku Emitent zawarł umowę z Autoryzowanym Doradcą – Finanse Format sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu.

Przedmiotem umowy jest wykonywanie czynności Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect w stosunku do Emitenta zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu § 18 ust. 2 pkt. 3) i 4), a także współpraca w wypełnianiu obowiązków wynikających z zasad Dobrych Praktyk na rynku NewConnect.

Umowa została zawarta na okres nie dłuższy niż trzy lata, licząc od pierwszego dnia notowania akcji Emitenta na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 18)  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

2014-05-21 11/2014 Otrzymanie Złotego Certyfikatu Rzetelności 2014

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że dnia 21-05-2014 roku:

Do siedziby Emitenta dostarczono Złoty Certyfikat Rzetelności 2014 przyznany przez Krajowy Rejestr Długów BIG SA. Złoty Certyfikat Rzetelności przyznawany jest podmiotom gospodarczym za szerzenie etycznych zasad w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zdobycie niepodważalnej oceny wiarygodności w 2014r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

2014-05-09 9/2014 Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuje, że dnia 08-05-2014 roku do siedziby „Emitenta” wpłynęła podpisana umowa współpracy zawarta w dniu 17-04-2014 roku pomiędzy „Emitentem”, a spółkami: Autostrada Wielkopolska S.A. z siedzibą w Poznaniu, Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Umowa ma charakter długofalowy, zawarta na czas nieokreślony.

„Emitent” przekazuje informacje o zawarciu powyższej umowy, ponieważ w ocenie „Emitenta” jest to istotna umowa dla jego działalności, mogąca mieć wpływ na popularyzacje aplikacji Yanosik wśród kierowców.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Pages