Raporty bieżące EBI

2014-12-02 32/2014 Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuje, że dnia 01-12-2014 roku do siedziby „Emitenta” wpłynęła podpisana umowa współpracy handlowej zawarta w dniu 26-11-2014 roku pomiędzy „Emitentem”, a spółką Sferis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem umowy jest dystrybucja urządzenia Yanosik DVR (nowe urządzenie w ofercie Emitenta)

Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy.

„Emitent” przekazuje informacje o zawarciu powyższej umowy, ponieważ w ocenie „Emitenta” jest to istotna umowa dla jego działalności, mogąca mieć wpływ na popularyzacje nowego produktu Yanosik DVR wśród kierowców.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

2014-11-07 30/2014 Raport miesięczny – październik 2014 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2014 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2014-10-13 29/2014 Raport miesięczny-wrzesień 2014 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2014 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2014-10-01 28/2014 Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuje, że dnia 01-10-2014 roku do siedziby „Emitenta” wpłynęła podpisana umowa współpracy zawarta w dniu 24-09-2014 roku pomiędzy „Emitentem”, a spółką Infonet Roman Ganski z siedzibą w Gdańsku.

Umowa ma na celu integracje systemu do obsługi korporacji taksówkowych z aplikacją Yanosik i ma charakter długofalowy, zawarta została na czas nieokreślony.

„Emitent” przekazuje informacje o zawarciu powyższej umowy, ponieważ w ocenie „Emitenta” jest to istotna umowa dla jego działalności, mogąca mieć wpływ na popularyzacje aplikacji Yanosik.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

2014-09-11 27/2014 Raport miesięczny – sierpień 2014 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpień 2014 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2014-08-25 26/2014 Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuje, że dnia 25-08-2014 roku do siedziby „Emitenta” wpłynęła podpisana umowa współpracy zawarta w dniu 08-08-2014 roku pomiędzy „Emitentem”, a spółkami: Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach oraz VIA4 S.A. z siedzibą w Mysłowicach.

Umowa ma charakter długofalowy, zawarta na czas nieokreślony.

„Emitent” przekazuje informacje o zawarciu powyższej umowy, ponieważ w ocenie „Emitenta” jest to istotna umowa dla jego działalności, mogąca mieć wpływ na popularyzacje aplikacji Yanosik wśród kierowców.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

2014-08-12 24/2014 Raport miesięczny – lipiec 2014 roku

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2014 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2014-07-25 23/2014 Zawarcie istotnej umowy ze spółką UAB „Altas” z siedzibą w Kaunas (Litwa)

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuje, że dnia 25-07-2014 roku została podpisana umowa współpracy pomiędzy „Emitentem”, a spółką UAB „Altas” z siedzibą w Kaunas (Litwa).

Umowa ma charakter długofalowy, zawarta na czas nieokreślony.

„Emitent” przekazuje informacje o zawarciu powyższej umowy, ponieważ w ocenie „Emitenta” jest to istotna umowa dla jego działalności, mogąca mieć wpływ na wzrost rozpoznawalności i spopularyzowania na rynku litewskim grup produktów i usług oferowanych pod markami Yanosik oraz Flotis, będącymi markami firmy Neptis, której partnerem na rynku litewskim jest firma Altas.

Jest to pierwsza umowa z zagranicznym partnerem mająca na celu popularyzacje i sprzedaż produktów i usług „Emitenta” poza granicami Polski, będąca początkiem ekspansji na rynki zagraniczne (Europejskie).

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

2014-07-08 22/2014 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B,C i D

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 782/2014 z dnia 08-07-2014 roku postanawia określić dzień 10-07-2014 roku jako pierwszy dzień notowania na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki Neptis S.A. oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLNEPTS00011”:

244 018 (dwieście czterdzieści cztery tysiące osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
21 500 (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
25 000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda

oraz notować akcje o których mowa powyżej w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „NEPTIS” i oznaczeniem „YAN”.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

2014-07-04 21/2014 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania instrumentów finansowych Spółki na rynku New Connect

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuje, że dnia 04-07-2014 roku do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został złożony wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania następujących instrumentów finansowych Spółki Neptis S.A. na rynku NewConnect:

244 018 (dwieście czterdzieści cztery tysiące osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
21 500 (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
25 000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.

Zarząd Spółki Neptis S.A. we wniosku zaproponował pierwszy dzień notowania wskazanych powyżej akcji na dzień 10-07-2014 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Pages