Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz 2018 rok.

Zarząd Neptis S.A. z siedzibą w Poznaniu, w dniu dzisiejszym podpisał umowę ( sporządzoną w dniu 13.12.2017 roku) z biegłym rewidentem SWGK Audyt Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: 60-792 Poznań, ul. Wojskowa 4 - podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 4128.

Przedmiotem umowy jest badanie przez Biegłego Rewidenta sprawozdania finansowego jednostkowego Emitenta za 2017 i 2018 rok.

Rada Nadzorcza Neptis S.A. wybrała Biegłego Rewidenta Uchwałą nr 1/11/2017 z dnia 10.11.2017r. 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"