Akcjonariat

Struktura akcjonariatu na dzień 27.03.2018 roku.:

Akcjonariusz Liczba posiadanych głosów na WZ łącznie Procent posiadanych głosów na WZ łącznie Liczba posiadanych akcji Procent posiadanych akcji
Filip Maciej Kolendo 225 855 31,83% 126 352 25,27%
Adam Tychmanowicz 226 224 31,89% 126 721 25,34%
Dawid Krystian Nowicki 23 571 3,32% 13 095 2,62%
Tadeusz Sudoł 44 793 6,31% 44 793 8,96%
Pozostali 189 039 26,64% 189 039 37,80%
Łącznie 709 482 100,00% 500 000 100,00%

Kapitał zakładowy Neptis S.A. składa się z 500,000 akcji, które dzielą się, jak poniżej:

  • 209.482 Akcje Serii A o wartości nominalnej 0,20 zł każda (akcje imienne uprzywilejowane 2 głosy na 1 akcje)
  • 244.018 Akcji Serii B o wartości nominalnej 0,20 zł każda (akcje zwykłe na okaziciela)
  • 21.500 Akcji Serii C o wartości nominalnej 0,20 zł każda (akcje zwykłe na okaziciela)
  • 25.000 Akcji Serii D o wartości nominalnej 0,20 zł każda (akcje zwykłe na okaziciela)