Akcjonariat

Struktura akcjonariatu na dzień 12.07.2019 roku.:

Akcjonariusz Liczba posiadanych głosów na WZ łącznie Procent posiadanych głosów na WZ łącznie Liczba posiadanych akcji Procent posiadanych akcji
Filip Maciej Kolendo 453 608  31,97% 254 602 25,46%
Adam Tychmanowicz 454 558 32,03% 255 552 25,56%
Dawid Krystian Nowicki 47 142 3,32% 26 190 2,62%
Tadeusz Sudoł 89 586 6,31% 89 586 8,96%
Pozostali 374 070 26,36% 374 070 37,41%
Łącznie 1 418 964 100,00% 1 000 000 100,00%

Kapitał zakładowy Neptis S.A. składa się z 1.000.000 akcji, które dzielą się, jak poniżej:

  • 418.964 Akcje Serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda (akcje imienne uprzywilejowane 2 głosy na 1 akcje)
  • 488.036 Akcji Serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda (akcje zwykłe na okaziciela
  • 43.000 Akcji Serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda (akcje zwykłe na okaziciela)
  • 50.000 Akcji Serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda (akcje zwykłe na okaziciela)