Raporty bieżące ESPI

2017-06-03 10/2017 Informacja poufna: Podpisanie umowy z Moto-Profil Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie.

Zarząd Neptis S.A. informuję, iż w dniu dzisiejszym tj. 03.06.2017 roku, została podpisana umowa partnerska pomiędzy "Emitentem" a Moto-Profil Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie. Celem umowy jest współpraca marketingowa polegająca na zbudowaniu oferty korzyści dla wspólnych klientów oraz promowaniu marek Yanosik oraz Profi Auto.

Strony nie wykluczają rozszerzenia współpracy.

W ocenie Zarządu Spółki powyższa współpraca będzie miała w przyszłości wpływ na wyniki finansowe oraz jest kontynuacją strategii Zarządu w zakresie zwiększenia popularyzacji i atrakcyjności aplikacji Yanosik wśród kierowców oraz może istotnie wpłynąć na dalszy rozwój "Emitenta".

Podstawa prawna MAR art 17 ust 1

2017-05-25 9/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2017 roku.

Działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.), Zarząd NEPTIS S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołuje na dzień 21 czerwca 2017 roku, na godz.: 16.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w biurze Zarządu Spółki, przy ulicy Piątkowskiej 161.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia zawierająca, porządek obrad oraz projekty uchwał. Wszystkie materiały związane z Neptis S.A. znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.neptis.pl/pl/relacje-inwestorskie/kalendarium-inwestora/kalendarium-biezace

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

2017-05-17 8/2017 Informacja poufna: Podpisanie umowy z PKN Orlen S.A. z siedzibą w Płocku.

Zarząd Neptis S.A. informuję, iż w dniu dzisiejszym tj. 17.05.2017 roku, została podpisana umowa partnerska pomiędzy "Emitentem" a PKN Orlen SA. z siedzibą w Płocku. Umowa jest pokłosiem decyzji stron o kontynuacji i poszerzeniu dotychczasowej kooperacji. Dokument stanowi potwierdzenie strategicznej współpracy stron i ma charakter umowy wieloletniej.

W ocenie Zarządu Spółki powyższa współpraca będzie miała w przyszłości wpływ na wyniki finansowe oraz jest kontynuacją strategii Zarządu w zakresie zwiększenia popularyzacji i atrakcyjności aplikacji Yanosik wśród kierowców oraz istotnie wpłynie na dalszy rozwój „Emitenta”.

Podstawa prawna MAR art 17 ust 1

2017-05-15 7/2017 Informacja poufna: Podpisanie umowy z STU Ergo Hestią S.A. oraz NIO Sp. z o.o.

Zarząd Neptis S.A. informuję, iż w dniu dzisiejszym tj. 15.05.2017 roku, została podpisana umowa o świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w ramach współakwizycji pomiędzy "Emitentem" a STU Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie oraz NIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Przedmiotem umowy jest określenie warunków wykonywania przez NIO Sp.z o.o. i Neptis S.A. w imieniu i na rzecz STU Ergo Hestii S.A. usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w ramach współakwizycji ubezpieczeń oferowanych przez STU Ergo Hestię pod marką handlową "YU!".

Podstawa prawna MAR art 17 ust 1

2017-05-15 6/2017 Informacja poufna: Podpisanie aneksu nr 1 z STU Ergo Hestią S.A. z siedzibą w Sopocie

Zarząd Neptis S.A. informuję, iż w dniu dzisiejszym tj. 15.05.2017 roku, został podpisany aneks nr 1 do umowy o świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego nr 027671 z dnia 10.01.2017 roku (wcześniejszy raport ESPI nr 1/2017 z dnia 10.01.2017) pomiędzy "Emitentem" a Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie.

Przedmiotem aneksu jest uszczegółowienie zasad świadczenia przez Agenta na rzecz lub w imieniu Ergo Hestii usług pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Aneks został zawarty na czas nieokreślony.

Podstawa prawna MAR art 17 ust 1

2017-03-21 5/2017 Informacja poufna: Podpisanie umowy o dofinansowanie

Zarząd Neptis S.A. "Emitent" informuje, że w dniu 21 marca 2017 roku, została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pt "PROFIL KIEROWCY- system rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo w ruchu drogowym" nr RPWP.01.02.00-30-0178/16-00 w ramach Osi Priorytetowej 1 "Innowacja i konkurencyjna gospodarka". Działania 1.2 "Wzmocnienie potencjału innowacyjnego Wielkopolski", Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wartość projektu - 4 643 309,74 PLN

Wkład Funduszy Europejskich - 2 065 815,12 PLN

Cel projektu - opracowanie w toku prac badawczo-rozwojowych nowego produktu, informatycznego systemu, który będzie określać indywidualny profil kierowcy.

Podstawa prawna MAR art 17 ust 1

2017-02-24 4/2017 Informacja Poufna: Podpisanie umowy pożyczki z podmiotem powiązanym

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 24.02.2017 roku, "Emitent" podpisał umowę pożyczki krótkoterminowej na okres do 1 miesiąca z podmiotem powiązanym osobowo, na kwotę 450.000 zł.
Pożyczka będzie stanowiła źródło finansowania bieżącej działalność Spółki i została udzielona na warunkach rynkowych.
"Emitent" przekazuję powyższą informację, ponieważ zwiększenie majątku obrotowego Spółki może przyczynić się do poprawy wyniku finansowego.
Podstawa prawna MAR art 17 ust 1.  

2017-01-27 3/2017 Informacja Poufna: Podpisanie umowy pożyczki z podmiotem niepowiązanym.

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27.01.2017 roku "Emitent" podpisał umowę pożyczki krótkoterminowej z podmiotem niepowiązanym na kwotę 1.000.000 zł.

Pożyczka będzie stanowiła źródło finansowania bieżącej działalność Spółki.

Pozostałe warunki pożyczki nie odbiegają od warunków rynkowych.

"Emitent" przekazuję powyższą informację, ponieważ zwiększenie majątku obrotowego Spółki może przyczynić się do poprawy wyniku finansowego.

2017-01-23 2/2017 Informacja Poufna: Debiut nowatorskiego produktu na rynku polskim.

Zarząd Neptis S.A. przekazuję do publicznej wiadomości informację, iż w dniu dzisiejszym zostanie aktywowany projekt pod nazwą "YU!", tworzony przy współpracy z firmą ubezpieczeniową STU Ergo Hestia S.A. (raport o podpisaniu umowy agencyjnej został opublikowany w dn.10.01.2017 roku, nr 1/2017). W projekcie udział bierze również NIO Sp. z o.o., w której Emitent posiada mniejszościowy pakiet udziałów.
"YU!" jest nowatorskim i flagowym projektem sprzedaży ubezpieczeń polegającym  na popularyzacji bezpiecznego stylu jazdy, który może zaowocować otrzymaniem korzystnej oferty ubezpieczenia OC. Jest to oryginalna odpowiedź na wzrost kosztów związanych z drożejącymi ubezpieczeniami komunikacyjnymi.
Emitent wiążę z projektem zwiększenie atrakcyjności i różnorodności oferty dla klientów, jak również wzrost poziomu świadczonych usług.
Zarząd przekazuję powyższą informację, ze względu na możliwy wpływ na wyniki finansowe Neptis S.A. oraz jest odpowiedzią na zapytania Akcjonariuszy, w temacie doprecyzowania przedmiotu współpracy z firmą ubezpieczeniową STU Ergo Hestia S.A.

Podstawa prawna MAR art 17 ust 1.

2017-01-10 1/2017 Informacja Poufna: Zawarcie umowy agencyjnej z STU Ergo Hestią S.A.

Zarząd Neptis S.A. informuję, iż w dniu 10.01.2017 roku, podpisał Umowę Agencyjną zawartą pomiędzy "Emitentem" a Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie przez Agenta na rzecz i/lub w imieniu Ergo Hestii czynności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego.

W ocenie Zarządu Spółki pozyskanie tak znaczącego partnera będzie miało w przyszłości wpływ na wyniki finansowe oraz jest kontynuacją strategii Zarządu w zakresie zwiększenia atrakcyjności i różnorodności oferty dla klientów, jak również wzrost poziomu świadczonych usług.

Strony