Raporty bieżące EBI

2016-12-07 27/2016 Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

Zarząd Neptis S.A. z siedzibą w Poznaniu, w dniu dzisiejszym podpisał umowę ( sporządzoną w dniu 22.11.2016 roku) z biegłym rewidentem – SWGK Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: 60-792 Poznań, ul. Wojskowa 4 - podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 2917.

Przedmiotem umowy jest badanie przez Biegłego Rewidenta sprawozdania finansowego jednostkowego Emitenta sporządzonego wg stanu na 31.12.2016r. zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Rada Nadzorcza Neptis S.A. wybrała Biegłego Rewidenta Uchwałą nr 1/11/2016 z dnia 07.11.2016r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2016-11-14 26/2016 Raport miesięczny – październik 2016 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2016 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2016-10-13 24/2016 Raport miesięczny – wrzesień 2016 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2016 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2016-09-14 23/2016 Raport miesięczny – sierpień 2016 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpień 2016 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2016-08-12 21/2016 Raport miesięczny – lipiec 2016 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2016 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2016-07-15 20/2016 Raport miesięczny – czerwiec 2016 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2016 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2016-06-16 19/2016 Wybór nowego Zarządu Neptis S.A.

Zarząd Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuję, że w dniu 16 czerwca 2016 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie powołania nowego Zarządu na 3-letnią kadencję.

Rada uchwaliła, że Zarząd będzie składał się z trzech członków:

Pan Adam Tychmanowicz - Prezes Zarządu
Pan Dawid Nowicki - Członek Zarządu
Pan Jakub Wesołowski - Członek Zarządu

Życiorysy członków Zarządu Neptis S.A. będą dostępne na stronie Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect           

2016-06-16 18/2016 Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej Neptis S.A

Zarząd Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuje, iż Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powierzeniu Panu Filipowi Kolendo pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwałę o powierzeniu p. Dariuszowi Jarczyńskiemu pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz uchwałę o powierzeniu p. Krzysztofowi Krzysztofiakowi pełnienie funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

Po podjęciu powyższych uchwał poszczególne funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki sprawują:

Filip Kolendo -> Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dariusz Jarczyński -> Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Krzysztofiak -> Sekretarz Rady Nadzorczej
Mateusz Kolendo -> Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Szulakiewicz-> Członek Rady Nadzorczej

Życiorysy członków Rady Nadzorczej będą dostępne na stronie Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

2016-06-16 17/2016 Wybór członków Rady Nadzorczej Neptis S.A. na nową 3- letnią kadencję.

Zarząd Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie obradujące w dniu 16 czerwca 2016 roku dokonało powołanie na nową kadencję Radę Nadzorczą w składzie:

1. Dariusz Jarczyński
2. Filip Kolendo
3. Krzysztof Krzysztofiak
4. Mateusz Kolendo
5. Przemysław Szulakiewicz

Życiorysy członków Rady Nadzorczej będą dostępne na stronie Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

2016-06-16 16/2016 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2016 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wraz z załącznikiem.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Strony