Raporty bieżące EBI

2019-03-14 10/2019 Raport miesięczny - za luty 2019 roku

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2019 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2019-02-14 9/2019 Raport miesięczny - za styczeń 2019 roku

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2019 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2019-02-13 7/2019 Zmiany w Radzie Nadzorczej Neptis S.A.

Zarząd Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, iż w dniu 12 lutego 2019 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej dotychczasowy jej Przewodniczący Pan Filip Kolendo złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Rada Nadzorcza powołała na tę funkcję członka rady Pana Krzysztofa Krzysztofiaka. Pan Filip Kolendo, został wybrany przez radę na Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.
Zmiany te podyktowane są koniecznością dostosowania Rady Nadzorczej do wymogów Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w obszarze pełnienia przez Radę Nadzorczą funkcji Komitetu Audytu i spełnienia wymogów niezależności Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

2019-02-01 6/2019 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Neptis S.A.

Zarząd Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, iż w dniu 31 stycznia 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało na nowego członka Rady Nadzorczej Pana Bartosza Grycz.

Życiorys nowego członka Rady Nadzorczej będzie dostępny na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

2019-02-01 5/2019 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Neptis S.A.

Zarząd Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, iż w dniu 31 stycznia 2019 roku członek Rady Nadzorczej Neptis S.A. Dariusz Jarczyński złożył rezygnację z pełnionej funkcji. 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

2019-02-01 4/2019 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 stycznia 2019 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 stycznia 2019 roku.

Treść uchwał stanowi załącznik do raportu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

2019-01-31 3/2019 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent" z siedzibą w Poznaniu informuje, iż raporty okresowe Spółki w roku obrotowym 2019 będą publikowane w następujących terminach:

RAPORTY KWARTALNE:
• Raport za IV kwartał 2018 roku – 13.02.2019 roku,
• Raport za I kwartał 2019 roku – 13.05.2019 roku,
• Raport za II kwartał 2019 roku – 13.08.2019 roku,
• Raport za III kwartał 2019 roku – 13.11.2019 roku,

RAPORT ROCZNY:
• Raport roczny za 2018 rok – 29.04.2019 roku.

Ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

2019-01-14 2/2019 Raport miesięczny - za grudzień 2018 roku

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2018 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2019-01-04 1/2019 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 stycznia 2019 roku

Działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.), Zarząd NEPTIS S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołuje na dzień 31 stycznia 2019 roku, na godz.: 16:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w biurze przy ulicy Piątkowskiej 161.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, porządek obrad oraz projekty uchwał. Wszystkie materiały związane z Neptis S.A. znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresemhttp://neptis.pl/pl/relacje-inwestorskie/spolka/walne-zgromadzenie

2018-12-14 26/2018 Raport miesięczny - za listopad 2018 roku

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2018 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Strony