Raporty bieżące EBI

2015-08-13 18/2015 Najem nieruchomości

Zarząd Spółki Neptis S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje o zawarciu umowy najmu nieruchomości biurowej na cele prowadzenia działalności statutowej.
Zawarcie umowy zostało podyktowane koniecznością zwiększenia powierzchni biurowej ze względu na wzrost skali działalności Spółki. Po przeniesieniu działalności do nowych biur, co zaplanowano na wrzesień 2015 roku, umowa najmu dotychczasowej powierzchni biurowej zostanie wypowiedziana.
Okres najmu wynosi 3 lata z możliwością przedłużenia.


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

2015-07-14 16/2015 Raport miesięczny – czerwiec 2015 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2015 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2015-06-12 15/2015 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Neptis S.A.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wraz z załącznikiem.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

2015-06-12 14/2015 Raport miesięczny – maj 2015 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2015 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2015-05-22 13/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 czerwca 2015r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.
Działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.), Zarząd NEPTIS S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołuje na dzień 19 czerwca 2015 r. na godz. 16.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ulicy Perkuna 25.
Porządek obrad, informacje dla Akcjonariuszy oraz treść projektów uchwał zawierają
Załączniki nr 1 i 2 do niniejszego raportu.

2015-05-13 12/2015 Raport miesięczny – kwiecień 2015 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2015 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2015-05-05 9/2015 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2014 rok

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje informacje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2014 rok.
Zgodnie z raportem bieżącym nr 2/2015 (Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku) z dnia 15-01-2015 roku, data publikacji raportu rocznego została wyznaczona na 18-05-2015 rok.
Emitent informuje, że raport roczny za 2014 rok zostanie opublikowany 11-05-2015 roku. Terminy publikacji pozostałych raportów okresowych pozostają bez zmian.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

2015-04-14 8/2015 Raport miesięczny – marzec 2015 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2015 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2015-04-13 7/2015 Aneks do umowy kredytowej.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuje, że dnia 13-04-2015 roku "Emitent" podpisał aneks przedłużający umowę kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 700 000 zł (siedemset tysięcy) zawartą 29-04-2014 roku (raport EBI 6/2014).
Umowa została przedłużona do 27-04-2016 roku.
Kredyt został udzielony bez zabezpieczeń.
Pozostałe warunki aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych.

Ponadto "Emitent" informuje, że w dniu publikacji raportu, wyżej wymieniony limit kredytowy nie był wykorzystywany. Kredyt może miedzy innymi stanowić dla "Emitenta" dodatkowe źródło finansowania nowych projektów rozwojowych.

Emitent przekazuję informacje o aneksie do umowy kredytowej, ponieważ wartość aneksu przekracza 20% wartości kapitałów własnych "Emitenta".

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

2015-03-13 6/2015 Raport miesięczny – luty 2015 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2015 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Strony