Raporty bieżące EBI

2015-06-12 14/2015 Raport miesięczny – maj 2015 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2015 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2015-05-22 13/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 czerwca 2015r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.
Działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.), Zarząd NEPTIS S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołuje na dzień 19 czerwca 2015 r. na godz. 16.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ulicy Perkuna 25.
Porządek obrad, informacje dla Akcjonariuszy oraz treść projektów uchwał zawierają
Załączniki nr 1 i 2 do niniejszego raportu.

2015-05-13 12/2015 Raport miesięczny – kwiecień 2015 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2015 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2015-05-05 9/2015 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2014 rok

Zarząd Spółki Neptis S.A. "Emitent" z siedzibą w Poznaniu przekazuje informacje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2014 rok.
Zgodnie z raportem bieżącym nr 2/2015 (Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku) z dnia 15-01-2015 roku, data publikacji raportu rocznego została wyznaczona na 18-05-2015 rok.
Emitent informuje, że raport roczny za 2014 rok zostanie opublikowany 11-05-2015 roku. Terminy publikacji pozostałych raportów okresowych pozostają bez zmian.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

2015-04-14 8/2015 Raport miesięczny – marzec 2015 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2015 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2015-04-13 7/2015 Aneks do umowy kredytowej.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuje, że dnia 13-04-2015 roku "Emitent" podpisał aneks przedłużający umowę kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 700 000 zł (siedemset tysięcy) zawartą 29-04-2014 roku (raport EBI 6/2014).
Umowa została przedłużona do 27-04-2016 roku.
Kredyt został udzielony bez zabezpieczeń.
Pozostałe warunki aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych.

Ponadto "Emitent" informuje, że w dniu publikacji raportu, wyżej wymieniony limit kredytowy nie był wykorzystywany. Kredyt może miedzy innymi stanowić dla "Emitenta" dodatkowe źródło finansowania nowych projektów rozwojowych.

Emitent przekazuję informacje o aneksie do umowy kredytowej, ponieważ wartość aneksu przekracza 20% wartości kapitałów własnych "Emitenta".

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

2015-03-13 6/2015 Raport miesięczny – luty 2015 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2015 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2015-02-20 5/2015 Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuje, że dnia 20-02-2015 roku do siedziby „Emitenta” wpłynęła podpisana Umowa Partnerska obejmująca świadczenie usług marketingowych zawarta w dniu 18-02-2015 roku pomiędzy „Emitentem”, a spółką: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku. Umowa została zawarta na okres dwóch lat.

„Emitent” przekazuje informacje o zawarciu powyższej umowy, ponieważ w ocenie „Emitenta” jest to istotna umowa dla jego działalności, mogąca mieć wpływ na popularyzacje aplikacji Yanosik wśród kierowców oraz istotnie wpłynąć na dalszy rozwój „Emitenta”.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

2015-02-16 4/2015 Raport miesięczny – styczeń 2015 roku.

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2015 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

2015-01-15 2/2015 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuje, iż raporty okresowe Spółki w roku obrotowym 2015 będą publikowane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:

  • Raport za IV kwartał 2014 roku – 12.02.2015 roku,
  • Raport za I kwartał 2015 roku – 12.05.2015 roku,
  • Raport za II kwartał 2015 roku – 12.08.2015 roku,
  • Raport za III kwartał 2015 roku – 12.11.2015 roku,

Raport roczny:

  • Raport roczny za 2014 rok – 18.05.2015 roku.

Ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Strony